En Sıcak Konular

Hasan Erarslan
www.superhaber.tv Hasan Erarslan
Hasan Erarslan
5 Ocak 2019

İndirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı süreleri uzatıldıİndirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı süreleri uzatıldı

Önce konut , sonra işyeri teslimlerinde indirimli KDV ile başlayıp, daha sonra bazı mobilya, beyaz eşya ve otomobillerde indirimli KDV ve ÖTV ile devam eden uygulama 31.12.2018 tarihinde sona erecek idi.

Ancak 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4 Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı uygulaması süresi 31 Mart 2019 tarihine uzatılmıştır.

Diğer taraftan, yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 541 Sayılı Karar ile de bazı römork ve yarırömorklar için KDV oranı %1’e düşürülmüştür.

BAZI KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE İNDİRİMLİ KDV ORANI VE TAPU HARCI

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını belirleyen Karar’a geçici 3 madde eklenmiş ve yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı % 8’e düşürülmüştü.

Aynı karar ile Harçlar Kanununun “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a)bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konutlar için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştü.

Ardından 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu geçici maddeye işyerleri de (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) eklenmişti. Böylelikle 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde de KDV oranı % 18’den %8’e düşürülmüştü.

Bu karar ile de Harçlar Kanununun “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a)bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihinekadar (bu tarih dahil) işyerleri için de (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştü.

Tapu Harcı indirimi, sadece konut ve işyerleri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) için geçerliolup konut ve işyerleri dışındaki arsa, arazi vb. taşınmazların tapu harçlarında bir indirim söz konusu değildir.

31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Ekim 2018 tarihi 31 Aralık 2018 olarak değiştirilmiştir.

Bu defa 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile yukarıdaki 31 Aralık 2018 tarihi 31 Mart 2019 olarak değiştirilmiştir.

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca, yüzde 18 oranında KDV’ye tabikonutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31 Mart 2019 tarihine kadar(bu tarih dâhil) teslimlerinde % 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecektir.

İnşaatı devam eden konutlar için de fatura düzenlenip % 8 KDV oranından yararlanılabilecektir.

 BAZI MOBİLYA ÜRÜNLERİNE %8 KDV ORANI

Bilindiği üzere, 31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile bazı mobilya ürünlerinde 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere %18 olan KDV oranı %8 olarak uygulanmıştı.

Bu defa 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile 31 Aralık 2018 tarihi 31 Mart 2019 olarak değiştirilmiştir.
Yani söz konusu karar ile belirlenen mobilya ürünlerinde %18 olan KDV oranı 31 Mart’a kadar (butarih dail) %8 olarak uygulanmaya devam edecektir.

BAZI MOTORLU TAŞITLAR İÇİN %1 KDV ORANI

Yine 31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan aşağıdaki malların KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

8701.2 - Yarı römorkler için çekiciler

87.02 - 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.04 - Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar

87.05 - Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmışolanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ilemücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyaratölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

Bu defa 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile 31 Aralık 2018 tarihi 31 Mart 2019 olarak değiştirilmiştir.
Ayrıca 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile ;

8716.20.00.00.00 (Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı
römork ve yarı römorklar)

8716.31.00.00.00 (Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar / Tanker
römork ve yarı römorklar)

8716.39 (Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar / diğer römorklar)

8716.40.00.00.00 (Diğer römorklar ve yarı römorklar) GTİP no.lu mallar ilave edilmiş
olup,belirtilen malların tesliminde de 31 Mart 2019 a kadar KDV oranı yine % 1 olarak uygulanacaktır.

BAZI ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ İÇİN %0 “SIFIR” ÖTV ORANI UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile bazı elektrikli ev aletlerinde (buzdolabı, çamaşır makinası, klima, kurutma makinası,termosifon, elektrik süpürgesi gibi) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere,

ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan Karara ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özeltüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Bu defa 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile 31 Aralık 2018 tarihi 31 Mart 2019 olarak değiştirilmiştir.

Yani söz konusu karar ile belirlenen elektrikli ev aletlerinde %6,7 olan ÖTV oranı 31 Mart’a kadar(bu tarih dahil) %0 (sıfır) olarak uygulanmaya devam edecektir.

BAZI BİNEK OTOMOBİLLERDE İNDİRİMLİ ÖTV ORANI UYGULAMASI

Hatırlanacağı üzere, 31 Ekim 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranlarında %5-%15 arasında değişen oranlarda indirime gidilmiştir.

Bu defa 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile 31 Aralık 2018 tarihi 31 Mart 2019 olarak değiştirilmiştir.

Yani belirtilen binek otomobillere ait ÖTV indirimi 31 Mart’a kadar (bu tarih dahil) uygulanmaya devam edecektir.

BİR SORUN

Bazı mobilya ürünleri ile bazı motorlu araçlara ilişkin indirimli KDV oranı uygulamasında “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.” hükmüne yer verilerek, Karar uyarınca %8, %1 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilmesi önlenmiştir.

Ancak söz konusu mükelleflerin indirim yoluyla söz konusu KDV’leri giderememesi halinde ,yüklenime dahil edilmeme yasağı nedeniyle finansal yük olarak üzerlerinde kalacaktır. İndirimli orana tabi işlemlerin iade edilebilmesi ruhuna aykırılık teşkil ettiği için doğru ve yerinde uygulama
olmamıştır.

Söz konusu tutarların indirimle giderilememesi halinde iadesine imkan tanınmalıydı.

HAS SÖZ
(Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! )” 
(Mehmet Akif ERSOY)


Bu yazı 595 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 25 Kasım 2019 Anayasa Mahkemesi'nden gazetecilere şok karar
  • 24 Ekim 2019 Futbolculara beyanname ve vergi sürprizi
  • 16 Eylül 2019 Birden fazla işverenden ücret alanlara vergi incelemesi
  • 27 Temmuz 2019 Defter ve Belge İbrazında Danıştay'dan Maliye'ye şok karar!
  • 2 Temmuz 2019 Limited şirketlere son darbe Danıştay'dan!
  • 2 Haziran 2019 Tecil faizi ve yapılandırma faizi gider yazılabilmelidir!
  • 8 Mayıs 2019 2019 Emlak Vergisini kimler ödeyecek, ödemeyecek?
  • 11 Nisan 2019 Kıdem tazminatı fonu ile BES entegre olacak
  • 29 Mart 2019 İkinci el binek otomobil ticaretinde KDV indirimi uygulaması başladı
  • 1 Mart 2019 Kira gelirlerinin beyanında yeni hususlar
  • 17 Şubat 2019 Geç gelen fatura KDVsi indirilebilecek, ancak fatura tutarı ne olacak!
  • 5 Ocak 2019 İndirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı süreleri uzatıldı
  • 2 Aralık 2018 Maliye: Kur farkı KDV'ye tabidir!
  • 6 Ekim 2018 Dövizli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesinin kapsamı belli oldu!
  • 29 Eylül 2018 İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu
  • 12 Temmuz 2018 Stok affı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi
  • 24 Haziran 2018 Maliyeden inceleme yapmama fırsatı!
  • 8 Haziran 2018 Kamu alacağını 3 yılda taksitle ödeme fırsatı başladı
  • 6 Eylül 2016 Hangi borçlar vergi affı kapsamında, borçlar nasıl yapılandırılacak?
  • 21 Ağustos 2016 Stok affı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kaçırılmayacak avantajlar
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  15,266 µs