En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
26 Nisan 2021

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına AitKısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
                                          Sigorta Primleri Fondan Karşılanacaktır

                                                                                                               Ahmet Ağar
                                                                                                  Sosyal Güvenlik Müşaviri

           I- GİRİŞ.

            1- Cumhurbaşkanı’nın 23.04.2021 tarih ve 3910 sayılı Kararı ile 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, daha önce 31.01.2021 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre zarfında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için yeni bir başvuruya gerek bulunmamaktadır. İşverenlerin İŞKUR’a çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacaktır.         

2- 22.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 15.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bazı önemli düzenlemeler yapılmıştır.

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren işverenlerin işçiyi işten çıkarma yasağının sona ereceğinden, bu işten çıkışların kısmen de olsa önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla 4447 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan bu düzenlemelerin neler olduğu ve nasıl uygulanacağı, bu makalenin konusu olacaktır.

II- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Düzenlemeler.

1- 7316 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile  4447 sayılı Kanunun 24. Maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre pandemi süresince işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ödenmekte olan 47,70  nakdi ücret desteği tutarı 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL, aylık 1.500,00 TL olarak uygulanacak ve yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

2- Keza, 7316 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 30. Maddesine göre, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03,  96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına /dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında  bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacaktır. (Sigorta primine esas kazancın alt sınır 3.577,50 TL dir)

III- Aşağıda Yazılı Bulunan Alanlarda Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Nisan ve Mayıs
                    Aylarına Ait Sigorta Primi Fondan Karşılanacaktır. 

NACE KODU:

  Faaliyet Alanları:

56

 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

61.90.05

 İnternet kafelerin faaliyetleri

85.51.03

 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme,                                       dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri  dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

93.11.01

 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri,
 stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bowling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)

93.12.07

 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri

93.13.01

 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

93.19.05

 Bilardo salonlarının faaliyetleri

93.21.01

 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

93.29.02

 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

93.29.03

 Oyun makinelerinin işletilmesi

96.02.01

 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj,           kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

96.04.01

 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri

96.04.02

 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)

96.04.03

 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma                                                     salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

Yukarıda yazılı bulunan bu işyerlerinin 2021 Nisan ve Mayıs aylarına ait sigorta primi desteğinden yararlanabilmeleri için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

            IV- Geriye Yönelik Sigorta Teşviklerden Yararlanma Uygulaması Kaldırılmıştır.

 7316 sayılı Kanunun 10. maddesi ile  5510  sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  Ek 17.  maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, 15.04.2021 tarihinden itibaren işverenler, bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay ve  dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştiremeyecekler.

V- Ödenek Ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazancın Hesaplanması.

            Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17.  maddesine göre, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde SGK tarafından verilen ödeneklerin hesaplanması iş görmezliğin başladığı tarihten önceki 3 aylık süre dikkate alınarak yapılmaktaydı.

7316 sayılı Kanunun 9. maddesi ile yapılan düzenlemeye göre,  iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde, analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

VI- Sonuç Olarak.

            1- Daha önce 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma süresi, 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre zarfında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için yeni bir başvuruya gerek bulunmamakta olup, işverenlerin İŞKUR’a çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacaktır.         

2- İşveren tarafından ücretsiz izine gönderilen ve  kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ödenmekte olan 47,70 TL nakdi ücret desteği tutarı 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL, aylık 1.500,00 TL olarak uygulanacak ve yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

3- 56. işkolunda faaliyet gösteren yeme içme işyerleri ile yukarıda III. Paragrafta yazılı bulunan işyerlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen sigortalılar için, Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta priminin işçi ve işveren hisselerinin tamamı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

4- 15.04.2021 tarihinden itibaren işverenler, 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay ve  dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştiremeyecekler.

Ülkemizin bu Koronavirüsten olabildiğince en az zararla ve kısa bir süre içinde ve sağlıklı bir şekilde kurtulmasını, işyerlerindeki çalışma düzeninin ve özel hayatımızdaki yaşantımızın normale dönmesini diliyorum. Bu yazı 174 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,456 µs