En Sıcak Konular

Hasan Erarslan
www.superhaber.tv Hasan Erarslan
Hasan Erarslan
7 Haziran 2022

Varlık barışı fırsatını kaçırmayın7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde hükmü varlık barışı ile tabir ettiğimiz fırsattan yararlanmamış olan mükellefler için süre sonuna yaklaşılmaktadır.

Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93’üncü maddesi 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uygulamadan yararlanma süresinin sonu 30.06.2021 olarak belirlenmiştir. Bu sürenin 1 yıllık süreyi ve her defasında altı ayı geçmemek üzere uzatılma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde; ilki 30.06.2021 tarihinde 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31.12.2021 tarihine, ikincisi de 31.12.2021 tarihinde de 5058 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 30.06.2022 tarihine kadar olmak üzere uzatılmıştır.

Mevcut kanuni düzenleme Cumhurbaşkanı kararı ile en fazla 1 (bir) yıllık süreyle uzatım imkânı bulunduğundan, yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı sürece 30.06.2022 tarihi varlık barışı imkanından yararlanabilmek için son tarih.

Yani yeni bir kanuni düzenleme olmaz ise varlık barışından yararlanmak için son fırsat tarihi 30 Haziran 2022.

VARLIK BARIŞI FIRSATI

İçinde bulunduğumuz yıl içinde mükellefler için yararlanılabilecek son ve büyük fırsat kuşkusuz varlık barışıdır.

Üstelik hiçbir vergi ödenmeksizin!

Varlık barışı ile;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi,

 

fırsat ve imkanı getirilmiştir.

Yurt Dışında Bulunan Varlıklar

Bu düzenlemeyle; 30.06.2022 tarihine kadar gerçek ve tüzel kişilerce,

yurt dışında bulunan

 • para,
 • döviz,
 • altın,
 • menkul kıymet ve,
 • diğer sermaye piyasası araçlarını (Eurobond, Varant, Swap, Gayrimenkul Sertifikası vb.)

 

Türkiye'deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi, vergi dairelerine beyan edilmesi halinde, yapılan bu bildirim ve beyanlardan hareketle vergi incelemesi, vergi tarhiyatı, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması öngörülmektedir.

Varlık Barışından faydalanılabilmesi için yukarıda bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

Türkiye 'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.
Yurtdışından getirilen bu varlıklar, işletmelerin kanuni defterlerine kaydedilebilecektir. Kayıt işlemlerinde sınırlayıcı bir düzenleme öngörülmemektedir. İşletmelere, sermayeye ilave etme, özel fon hesabında tutma veya işletme borçlarının ödenmesinde kullanma konusunda ihtiyarilik sağlanmaktadır.

Yurt İçinde Bulunan Varlıklar

Bu düzenlemeyle; 30.06.2022 tarihine kadar gerçek ve tüzel kişilerce,

Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan

 • para,
 • döviz,
 • altın,
 • menkul kıymet ,
 • diğer sermaye piyasası araçları ve (Eurobond, Varant, Swap, Gayrimenkul Sertifikası vb.)
 • taşınmazlarını (Arsa, Arazi, Bina, Haklar vb.)

 

vergi dairelerine bildirilmesi halinde, yapılan bu bildirim ve beyanlardan hareketle vergi incelemesi, vergi tarhiyatı, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması öngörülmektedir.

Bildirilen söz konusu varlıklar, 30.06.2022 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

Bu kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, getirilen madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Varlık Barışının Avantajları

Bu kapsamda bildirilen veya beyan edilen işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Diğer bir anlatımla bu varlıklar için vergi alınmayacaktır.

Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların, işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak ve bu nedenle gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Bildirilen varlıklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunulabilir, bilançoda fon hesabında tutulacak olan tutarlar sermayeye ilave edilebilir veya şirket ortaklarına dağıtılabilir.

Fondaki tutarların ortaklara dağıtılması halinde stopaj yapılmayacak, bu tutarlar ortaklar tarafından beyan edilmeyecek ve vergilendirilmeyecektir.

Kuşkusuz en önemli avantaj, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle, bildirim veya beyanda bulunan kişiler ile varlıkların nam veya hesabına getirildiği diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek olmasıdır.

Nam veya hesabına bildirim veya beyanda bulunulanlara yapılan intikaller, ivazsız intikal olarak değerlendirilmeyecek ve veraset ve intikal vergisine konu edilmeyecektir.

Burada önemli olan husus, hangi dönem olursa olsun sadece bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacaktır. Diğer konularla ilgili o döneme ait matrah artırımından faydalanılmamış ise inceleme yapılabilecektir.

Vergi inceleme elemanınca yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan matrah farkı, varlık barışı kapsamında bildirilen/beyan edilen varlıkların kayıt dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıktığının tespiti halinde herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Sonuç olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde hükmü kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle, hiçbir suretle vergi incelemesi, vergi tarhiyatı yapılmayacak olması ve bu beyan nedeniyle hiçbir vergi ödenmeyecek olması çok önemli fırsat ve avantajdır.

Bunun için son fırsat tarihi 30.06.2022 dir.

BİR KİTAP

Bu yazımızda tarafıma iletilen kitap, Kıymetli meslektaşım E. Gelirler Baş Kontrolörü, Vergi Baş Müfettişi Dr. Hatice ELA’nın kaleminden “Vergi ve Ceza Hukukunda Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge” kitabı.

Kitapta, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun da yer alan düzenlemeler çerçevesinde sahte ve yanıltıcı belge düzenlemek ve kullanmak suçu değişik olasılıklar göz önünde bulundurularak suçun tanımı, suçun unsurları, suçun özel görünüm biçimleri ve sonuçları yönünden en fazla katkının somut olaya özgü adaletin sağlanması amacına yönelik hukukun genel ilkeleri, yaşam tecrübeleri ve genel mantık kuralları uygulanmak suretiyle uzun yılların sonucunda oluşturulan yargı içtihatlarıyla sağlanmış olduğu gerçeği göz önüne alınarak parasal yaptırımlar bakımından Danıştay kararları ve hapis cezası yaptırımı bakımından Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge ile ilgili tüm ayrıntılar bu kitapta. İlgilenenlere faydalı olması temennisiyle tavsiye ederim.

HAS SÖZ

Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok.

(Muhsin Yazıcıoğlu)Bu yazı 2,460 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Haziran 2022 Varlık barışı fırsatını kaçırmayın
  • 24 Eylül 2020 Bağış Ve Yardımlara İlişkin Kdv Ve Vergiden İndiriminde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
  • 24 Eylül 2020 BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ
  • 1 Haziran 2020 Altın satışına yüzde 1 vergi şoku
  • 4 Mayıs 2020 2020 Emlak Vergisini kimler ödeyecek, ödemeyecek
  • 24 Nisan 2020 Ramazan yardımının vergiden indirimi
  • 12 Nisan 2020 Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler
  • 28 Mart 2020 Koronavirüs 'Vergi Affı'nı gündeme getirir mi?
  • 2 Mart 2020 Kira gelirlerinin beyanında özellik arz eden durumlar
  • 25 Kasım 2019 Anayasa Mahkemesi'nden gazetecilere şok karar
  • 24 Ekim 2019 Futbolculara beyanname ve vergi sürprizi
  • 16 Eylül 2019 Birden fazla işverenden ücret alanlara vergi incelemesi
  • 27 Temmuz 2019 Defter ve Belge İbrazında Danıştay'dan Maliye'ye şok karar!
  • 2 Temmuz 2019 Limited şirketlere son darbe Danıştay'dan!
  • 2 Haziran 2019 Tecil faizi ve yapılandırma faizi gider yazılabilmelidir!
  • 8 Mayıs 2019 2019 Emlak Vergisini kimler ödeyecek, ödemeyecek?
  • 11 Nisan 2019 Kıdem tazminatı fonu ile BES entegre olacak
  • 29 Mart 2019 İkinci el binek otomobil ticaretinde KDV indirimi uygulaması başladı
  • 1 Mart 2019 Kira gelirlerinin beyanında yeni hususlar
  • 17 Şubat 2019 Geç gelen fatura KDVsi indirilebilecek, ancak fatura tutarı ne olacak!
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,337 µs