En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
2 Mayıs 2017

SGK Teşvik Yasağında Yeni DönemSGK TEŞVİK YASAĞINDA YENİ DÖNEM

                                                                                              Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri                                                      

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, 08.03.2017 tarihli 6824  sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanunu Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Ek 14. madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile işverenlerin sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartları yasaklama sürelerinde  değişiklikler yapılmış ve uygulanmakta olan bir yıllık yasaklama süresi, bir aya indirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Bu makalenin konusu, 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 6824 sayılı Kanun ile 5510  sayılı Kanuna eklenen Ek 14. maddeye göre işverenlerin, Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerden yararlanma şartları ile yasaklama  nedenleri ve süreleri konusunda   açıklamalar olacaktır.

 

II- İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik Ve İndirimlerden Yararlanma Şartları:

 

İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesine göre 5 puanlık prim indirimi ve 

Bakanlar Kurulunca belirlenmiş 51 ilde uygulanan ilave 6 puanlık indirimi, Ek 2. maddeye göre, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar Kapsamında sağlanan teşvik, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre, Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, aynı kanunu geçici 15. maddesine göre, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme şartlarından birisi de, işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmamasıdır.

 

Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir yıl süreyle  sağlanan prim indirimi ve destek unsurlarından yararlanamaz

 

III- Yeni Düzenlemeye Göre Sigorta Primi  İndirimlerden Yasaklanma Süresi:

6824 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 14. maddeye göre, sigorta primi teşviklerinden kademeli  olarak yasaklanma durumu getirilmiş ve işverenlerin lehinde bazı değişiklikler yapılmıştır.  Sahte ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin yararlanmış oldukları teşvikler için uygulanacak olan kademeli yasaklama süresi, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, SGK’nın 2017-18 Sayılı Genelgesinde uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir. Buna göre;

            1- Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, 01.04.2017 tarihinden itibaren mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerlerinin ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

            2- Ayrıca, beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için yasaklama yapılmayacaktır.

IV- İşverenin İşyerinde Toplam Sigortalı Sayısının Tespiti:

İşyerinin tespitine ilişkin toplam sigortalı sayısı, tespite ilişkin tutanağın düzenlendiği aya, mahkeme kararının kesinleştiği aya, resmi kurum ve kuruluşlardan  alınan yazıların Kuruma intikal ettiği aya ilişkin olarak, Kuruma verilen  asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal belgelerindeki  sigortalı sayısı düşülmek suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre;

1- Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde toplam sigortalı sayısı, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri bazında hesaplanacaktır.

2- Asıl veya alt işverenlerce çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde toplam sigortalı sayısı, asıl işveren ve tüm alt işverenlerce SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşyerinden bildirilen toplam sigortalı sayısının yüzde 1’inin hesaplanması sonucunda bulunan sayının küsuratlı olması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.

V- Asıl İşveren, Alt İşverenlerin Aykırı Fiillerinden de Sorumlu Olacaktır:  

İşyerinde yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya kesinleşen mahkeme kararına istinaden;

- Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren

- Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren,

İlk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294  sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanun (Ek 1)  ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. 

5- 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ilgili hükümler nedeniyle bir yıllık yararlanamama kapsamına giren ve 01.04.2017 tarihinde bu bir yıllık yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmamaya esas olan tespitler ilk tespit sayılacak, ancak 01.04.2017 tarihinden önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılmayacaktır.

 

Yasaklama kapsamına girdiği halde 01.04.2017 tarihine kadar bir yıllık yasaklama işlemi yapılmamış ve yasaklama yapılmış olsaydı bir yıllık yasaklama süresi;

- 2017/Nisan ayından önce sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit, 5510 sayılı Kanuna göre ilk tespit sayılmayacağından üç yıllık süre de başlatılmayacaktır.

- 2017/Nisan ayı ve sonrasında sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit 5510 sayılı Kanuna göre ilk tespit sayılacak olup, üç yıllık süre yasaklama kapsamına giren ilk tespit tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Yasaklama hükümleri;

            VI- 5510 sayılı Kanunun Ek 14. Madde Kapsamında Yasaklama Hükümleri                                                                                      

                  Uygulanmayacak Sigorta Primi Teşvik, İndirim Ve Destekler:

 

- Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği ve bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitlerde 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası (15921) ve geçici 17’nci maddesi (0687) ile 5510 sayılı Kanunun geçici 71’inci maddesi, 

 

- Bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu (6111) ve geçici 15’inci maddeleri (6645) ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesi hakkında uygulanmaz.

 

Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde bildirilmeyen veya bildirildiği halde fiilen çalıştırılmayan sigortalılar hangi işyerinde tespit edilmiş ise yalnızca bu işyeri için yasaklama işlemi yapılacaktır.  

VII- Sonuç:

Sonuç olarak, 6824 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 14. maddeye göre, sigorta primi teşviklerinden kademeli  olarak yasaklanma durumu getirilmiş ve işverenlerin lehinde bazı değişiklikler yapılmıştır.  Sahte ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin yararlanmış oldukları teşvikler için uygulanacak olan kademeli yasaklama süresi, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ancak, işverenlere getirilmiş olan sigorta prim indirimlerinden  kademeli yasaklama ile ilgili yeni uygulama,  elbette ki, işyerlerinde kayıt dışı işçi çalıştırmanın ve sahte sigortalı bildirmenin haklı bir gerekçesi olamaz ve sayılmamalıdır.Bu yazı 1,653 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  • 24 Nisan 2019 Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı
  • 18 Mart 2019 İşyerindeki İşçi Sayısına İlave İşçi Alan İşverenlere Üç Ay Süreyle 2.020,80 TL Ücret Desteği Sağlanacak
  • 28 Ocak 2019 İşverenlere 2019 Yılında da Asgari Ücret Desteği Uygulanacak
  • 15 Ekim 2018 İş Kazası Olduğu Gün İşçinin Ücreti ve Primi Ödenecek Mi ?
  • 27 Ağustos 2018 İşçinin İşe Geç Gelmesi İşverene Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir Mi ?
  • 26 Haziran 2018 Yeni İşyeri Açan gençlerin primleri Hazine Tarafından Ödenecek
  • 17 Mayıs 2018 İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Getirilmiştir
  • 15 Mart 2018 İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler
  • 13 Şubat 2018 İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI
  • 8 Ocak 2018 Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri İdari Para Cezaları
  • 12 Aralık 2017 01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Da
  • 10 Temmuz 2017 Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,236 µs