En Sıcak Konular

Hasan Erarslan
www.superhaber.tv Hasan Erarslan
Hasan Erarslan
8 Haziran 2018

Kamu alacağını 3 yılda taksitle ödeme fırsatı başladıKamu alacağını 3 yılda taksitle ödeme fırsatı başladı

En son kamu alacak yapılandırma kanunu üzerinden sadece bir yıl geçti.

7020 sayılı Kanun 27/05/2017 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Bir önceki 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu da 19/08/2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Yani neredeyse her yıl bir yapılandırma kanunu çıkar hale gelmiştir. Her ne kadar maliye sistemi açısından iyi olmasa da, mükellefler açısından kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fırsattır.

Bilindiği üzere Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun mükelleflere getirdiği fırsatlardan birisi de vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıdır.

HANGİ KAMU ALACAKLARI KANUN KAPSAMINDA

* 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde 31/03/2018 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

* 2018 yılına ilişkin 31/03/2018 tarihinden  önce tahakkuk eden vergiler (emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi,  (2018 yılı MTV II.Taksiti hariç) ) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları

* 31/03/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

* Mart 2018 ve önceki aylara ait; işveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,  işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortalılarına ilişkin primler ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

SGK’ca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* 31/03/2018 tarihinden  önceki dönemlere ait gümrük vergileri , vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile idari para cezaları,

* 31/03/2018 tarihinden  önce ödenmesi gereken;

Belediyelerin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2018 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,  tarifeden doğan ücret ve su , atık su alacakları, büyükşehir belediyelerinin su , atık su ve katı atık ücreti alacakları, ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

* İSKİ’nin vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

* Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18/05/2018 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları,

* RTÜK’ün özel radyo ve televizyon kuruluşlarının reklam gelirlerinden aldığı pay , 

* 31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ait olup , henüz  18.05.2018 tarihinden önce ödenmemiş olan,

Ecrimisiller,  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, mahkumların ödemesi gereken yiyecek bedelleri, gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar, askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası, karayolları taşıma idari para cezası, trafik cezaları, RTÜK  idari para cezası, TOBB, TÜRMOB ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları ile avukatların baro kesenekleri, esnaf ve sanatkarların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfedarasyonu’na olan aidat borçları ve katılma payları,

* Ayrıca henüz kesinleşmemiş dava veya icra safhasında, inceleme ve tarhiyat aşamasında olan kamu alacaları da kanun kapsamındadır.

Kısaca hemen hemen her türlü kamu alacağı kanun kapsamına alınması hedeflenmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ

Mükellefler için yapılandırma fırsatı yukarıda belirttiğim üzere 18/05/2018 tarihinde başladı.

Son başvuru tarihi ise 31 Temmuz 2018'dir.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

ALACAĞIN NE KADARI SİLİNECEKTİR

18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş vergi asıllarında bir indirim söz konusu değildir.

Bununla birlikte, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan faiz anaparaya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın Kanundaki şartlara uygun olarak ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı ceza, faiz ve zamların tamamı silinmektedir.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ise; cezanın % 50 si ile, gecikme zammı yerine 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan faiz ana paraya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın ödenmesi halinde cezanın kalan yarısı ile gecikme zammı silinmektedir.

Kanun kapsamında Maliye Bakanlığınca tahsil edilen idari para cezaları ve diğer bazı amme alacaklarının yapılandırılmasında; ana para indirimi yapılmamakta, faiz, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan faiz ana paraya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın Kanundaki şartlara uygun olarak ödenmesi halinde, gecikme faiz ve zamların tamamı silinmektedir.

Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçlar başvuru aranmaksızın silinecektir.

TAKSİTLE 3 YILA KADAR ÖDEME NASIL OLACAKTIR

Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve YİKOB’lara ödenecek tutarlarda, ilk taksit Eylül ayından, SGK borçlarında ise ilk taksit Ağustos ayından başlayacaktır. Talep edilirse 2 şer aylık dönemler halinde toplam 18 eşit taksitte (36 ay) ödemek mümkündür.

Taksitle ödemede ayrıca cüz’i faizlendirme söz konusudur. Yapılandırılan borç, seçilen taksit sayısına göre aşağıdaki katsayılarla çarpılarak toplam borç bulunacak ve taksit sayısına bölünerek aylık taksit tutarı hesaplanacaktır:

TAKSİT SAYISI / UYGULANACAK KATSAYI

6 Taksit  ( 12 ay)      1,045

9 Taksit  ( 18 ay)       1,083

12 Taksit ( 24 ay)      1,105

18 Taksit ( 36 ay)      1,15

Kredi kartı veya vergi iade alacaklarının mahsubu suretiyle ödeme de mümkündür.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ VAR MI

Evet. Yapılandırılan borcun tamamı ilk taksit süresi içinde yani 1 Ekim’e kadar ödenirse, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarakhesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

Yapılandırılan borcun tamamı ilk iki taksit süresi içinde yani 1Eylül-30 Kasım’a kadar ödenirse, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

BİR HATIRLATMA:

6652,6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre Yapılandırma hükümlerinden faydalananlar ve taksit ödemeleri devam eden alacaklar için 7143 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma imkanı bulunmamaktadır.

7143 sayılı Kanun kapsamında ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden 1 yıl içinde 2 veya daha azı süresinde ödenmemişse veya eksik ödenmişse ödenmeyen tutarların son taksiti izleyen ay sonuna kadar,  gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

Ancak, ilk 2 taksit süresi içinde tam ödenmemişse veya 1 yıl içinde 2 den fazla taksit süresinde tam ödenmemişse (matrah ve vergi artırımı hükümleri hariç) Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

HAS  SÖZ

Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. (İbrahim Suresi 42. Ayet) Bu yazı 1,187 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Haziran 2022 Varlık barışı fırsatını kaçırmayın
  • 24 Eylül 2020 Bağış Ve Yardımlara İlişkin Kdv Ve Vergiden İndiriminde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
  • 24 Eylül 2020 BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ
  • 1 Haziran 2020 Altın satışına yüzde 1 vergi şoku
  • 4 Mayıs 2020 2020 Emlak Vergisini kimler ödeyecek, ödemeyecek
  • 24 Nisan 2020 Ramazan yardımının vergiden indirimi
  • 12 Nisan 2020 Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler
  • 28 Mart 2020 Koronavirüs 'Vergi Affı'nı gündeme getirir mi?
  • 2 Mart 2020 Kira gelirlerinin beyanında özellik arz eden durumlar
  • 25 Kasım 2019 Anayasa Mahkemesi'nden gazetecilere şok karar
  • 24 Ekim 2019 Futbolculara beyanname ve vergi sürprizi
  • 16 Eylül 2019 Birden fazla işverenden ücret alanlara vergi incelemesi
  • 27 Temmuz 2019 Defter ve Belge İbrazında Danıştay'dan Maliye'ye şok karar!
  • 2 Temmuz 2019 Limited şirketlere son darbe Danıştay'dan!
  • 2 Haziran 2019 Tecil faizi ve yapılandırma faizi gider yazılabilmelidir!
  • 8 Mayıs 2019 2019 Emlak Vergisini kimler ödeyecek, ödemeyecek?
  • 11 Nisan 2019 Kıdem tazminatı fonu ile BES entegre olacak
  • 29 Mart 2019 İkinci el binek otomobil ticaretinde KDV indirimi uygulaması başladı
  • 1 Mart 2019 Kira gelirlerinin beyanında yeni hususlar
  • 17 Şubat 2019 Geç gelen fatura KDVsi indirilebilecek, ancak fatura tutarı ne olacak!
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,669 µs