En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
4 Ağustos 2020

Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle SigortaKısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay                
          Süreyle Sigorta Prim Desteğinden Yararlanacaktır

           I- GİRİŞ

28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kısa Çalışma Ödeneği, İşçinin İşten Çıkarma yasağı, Ücretsiz İzin ve 6331 sayılı Kanuna göre az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılması ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren    bir çok işyerlerinde Kısa Çalışma Yapılmakta ve ücretsiz izine gönderilen işçilere, en fazla 3 ay ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılan bir aylık süre ilave edilerek kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.

7252 sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere göre, kısa çalışma ödeneğinin süresi, kısa çalışmadan normal çalışma düzenine geçen işyerlerinde uygulanacak sigorta prim desteği, işçilere verilen ücretsiz izin, işçilerin işten çıkarma yasağı ile ilgili uygulamanın nasıl olacağı, bu makalenin konusu olacaktır. 

II- Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay       
       Süreyle Sigorta Prim Desteğinden Yararlanacaktır. 

Cumhurbaşkanı’nın 31.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2810 sayılı kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi,  kısa çalışma uygulanan işyerleri için 31.08.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bir ay  süreyle,  2811 sayılı kararı ile işveren tarafından işçinin hizmet akdinin feshedilememesi ve işçinin ücretsiz izine ayırması uygulamasının süresi ise, 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

7252 sayılı Kanunla, 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 26. maddesine göre, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların, işyerindeki kısa çalışmanın aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, normal çalışma süresine dönen sigortalıların   31/12/2020 tarihine kadar kısa  çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek üzere sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren hissesinin tamamı tutarında, her ay işverenlerce ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle  işverene prim desteği sağlanacak ve bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

            İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar için sigortalının 4447 sayılı Kanun’un geçici 23. maddesi kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, aynı kanunu 24. madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

            Cumhurbaşkanı, kısa çalışma süresi ile ilgili 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

            III- Sigorta Prim Desteğinden Yararlanamayacak İşyerleri

            a) 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,
            b) 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
            c) Emekli olup, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar,
            ç) 5510 sayılı Kanun’un ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar,
            d) İşverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalışan sigortalılar,

           Hakkında sigorta prim desteği uygulanmayacaktır.

IV- Kısa Çalışmadan Veya Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlananlar

4447 sayılı Kanun’un  geçici 23. madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24. madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, aynı ayda ve aynı sigortalı için diğer sigorta primi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

V- İşçinin İşten Çıkarma Yasağı

Yapılan bu yeni düzenleye göre işten çıkarma yasağı, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabileceği gibi ücretsiz izne çıkarılan işçilere sağlanan nakit ücret desteğinin süresi de bu tarihe kadar uzatılabilecektir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesine göre,  her türlü iş veya hizmet sözleşmesi  17.04.2020 tarihinden 17.09.2020 tarihine kadar, kanunun 25/II. maddesine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

            17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

            Bu madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

           Cumhurbaşkanı, yukarıda birince ve ikinci fıkrada yer alan altı aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

            VI- Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi
                   Çalıştırma Zorunluluğu 

Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, 01.07.2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunluluğu getirilmişti. Ancak,  koronavirüs nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınavlarının yapılamaması nedeniyle 7252 sayılı Kanunla bu süre, 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir. 

VII- Sonuç

01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların, işyerindeki kısa çalışmanın aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, normal çalışma süresine dönen sigortalıların   31/12/2020 tarihine kadar kısa  çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ayı geçmemek üzere sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren hissesinin tamamı tutarında, işverene prim desteği sağlanacaktır.

Bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizi de gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan son derecede olumsuz etkileyen Koronavirüs Salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya düştüklerinden dolayı  işyerindeki faaliyetine geçici bir süre için ara vermek zorunda kalan işverenlerin, yapılan bu düzenlemeden yararlanırken, ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerek işveren ve gerek işçinin karşılıklı iyi niyet ve  fedakarlık göstererek kısa çalışma ödeneğinden doğru bir şekilde yararlanmaları gerektiğini belirtir, tüm Ülkemizin bu Koronavirüsten olabildiğince en az zararla ve sağlıklı bir şekilde kurtulmasını diliyorum.Bu yazı 4,031 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,137 µs