En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
25 Ağustos 2009

Bir İşçi Çalıştıran İşverenler de Bildirimleri E-Bildirge İle VerecekBir İşçi Çalıştıran İşverenler de Bildirimleri

E-Bildirge İle Verecek

             Ahmet Ağar

              Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-GİRİŞ :

              Halen uygulanmakta olan mevzuata göre, işyerinde iki ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) e- Sigorta kanalıyla  göndermek zorundadır. Söz konusu bu uygulama, 2006/ Kasım ayından itibaren devam etmektedir. Bu uygulamaya göre, işyerinde bir sigortalı çalıştıran işverenlerin böyle bir zorunluluğu bulunmamaktaydı.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan bu konudaki yetkiye dayanarak 10.07.2009 tarihinde yayımladığı 92 sayılı Genelgeyle, 2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden başlanılarak, bütün resmi ve özel sektör işverenleri, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, (bir işçi dahil) cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla ( internet yoluyla) göndermekle yükümlü ve zorunlu tutmuştur.  

            Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm özel nitelikteki  (Apartman Yönetimleri dahil) işyerlerinde 01.10.2009 tarihinden itibaren, resmi nitelikteki (kamuya ait) işyerlerinde ise  15.10.2009 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılara ait ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın (bir işçi dahil) e- sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi zorunlu olacaktır.   

            II- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET KANALIYLA

                 GÖNDERİLMESİ:

            5510 sayılı Kanuna göre verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya tek yetkili olan kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

            Kanundaki bu yetkiye istinaden  SGK Yönetim Kurulu, gereksiz zaman kaybını önlemek ve emek tasarrufunu sağlamaya yönelik almış olduğu bir kararla,  2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, (bir işçinin çalıştığı apartmanlar dahil) çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, e-sigorta kanalıyla Kuruma  göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

            Getirilen bu yeni uygulamaya göre,  2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden  itibaren, tüm resmi veya özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma, e-Sigorta kanalıyla göndermek zorundadır.

Söz konusu belgeler Kuruma yasal süresi içinde kâğıt ortamında verilse dahi, (iptal belgeleri hariç) ilgililer aleyhine, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında, belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, idari para cezası uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanununda iptal aylık prim ve hizmet belgeleri için ceza öngörülmediğinden, yasal süresinden sonra Kuruma verilen iptal nitelikteki aylık  prim ve hizmet belgeleri için İdari Para Cezası uygulanmayacaktır.

            III- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN İNTERNET KANALIYLA

                   GÖNDERİLMESİ :

            Bilindiği gibi, bir işçi çalıştırılan ve aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmayan işverenlerin, ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma kağıt ortamında da  vermeleri mümkün bulunmaktaydı.

 01.10.2009 tarihinden itibaren geçeli olmak üzere yapılan yeni düzenlemeye göre, 2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğundan, gerçek ve tüzel kişilere ait özel nitelikteki işyerlerinde 01.10.2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15.10.2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ait ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın mutlaka e-Sigorta kanalıyla (internet ortamında)  ve yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir ve zorunluluktur.

İlk veya tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin,  Kuruma yasal süresi içinde internet kanalıyla değil de  kağıt ortamında verilse dahi, ilgililere, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca, her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında  idari para cezası uygulanacaktır. ( 2009 yılı için  her işçi için  693,00 TL.dir)

IV- İNTERNET KULLANICI KODU VE ŞİFRESİNİN ALINMASI :

Getirilen  yeni uygulamaya göre aylık prim ve hizmet belgesi ile ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesinin internet ortamında e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi için, bir işçi dahi çalıştıran ve bunun için daha önce kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi almamış tüm gerçek ve tüzel kişi işverenlerin, öncelikle SGK’nın ilgili ünitesine/müdürlüğüne, e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ile  müracaat ederek, işçi girişleri için en geç 30.09.2009 tarihinden önce, aylık prim ve hizmet belgesi vermek için ise en geç 23.11.2009 tarihinden önce e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresini almaları gerekmektedir.

V- İNTERNET KULLANICI  ŞİFRESİNİ ALMAK İÇİN ACELE EDİN:

01.10.2009 tarihinden itibaren bir işçi çalıştırılan ve özellikle 50 bin civarında olduğu tahmin edilen bütün (apartman yöneticiliği) kapıcılık işyerlerinin de bu kapsama alınmış olduğundan, Kurumun ilgili ünitelerine yaklaşık 35 günlük bir süre zarfında e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresini almak için  söz konusu 50 bin kişinin   başvuruda bulunacakları düşünüldüğünde, Kurum’un e-Bildirge Servislerinde büyük bir iş yükünün  ve uzunca kuyrukların oluşacağı kaçınılmaz olacaktır. Bu bakımdan, özellikle  apartman yöneticilerinin, idari para cezalarına muhatap olmamaları için, kendilerinin veya bir serbest muhasebeci mali müşavire hazırlatacakları e-Sigorta şifre başvuru formu ve sözleşmesine, apartman yönetimine ait karar defterinin noter tasdikli ön sayfası ile yönetici seçimine ilişkin kat maliklerinin almış olduğu kararın fotokopisini ekleyerek  biran önce  başvuruda bulunmalarında büyük yarar vardır.      

VI- SONUÇ

Özetin özeti ve sözün özü şudur:

1- Hizmet akdiyle işçi çalıştıran bütün  resmi ve özel sektör işverenleri,  2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden başlanılarak, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, (bir işçi dahil) cari aylara ait asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında (e-Sigorta yoluyla) Kuruma göndermekle   yükümlü ve zorunlu tutmuştur. 

2- Türkiye’deki bütün  özel nitelikteki işyerlerinde 01.10.2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15.10.2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ait ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın mutlaka internet ortamında (e-Sigorta yoluyla)  ve yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

3- Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere, gerek 2009/Ekim ayından başlanmak üzere aylık prim ve hizmet belgesinin, gerek  özel sektör işyerlerinde 01.10.2009 ve sonraki tarihlerde, kamu sektörü işyerlerinde ise 15.10.2009 ve sonraki tarihlerde İlk veya tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin,  Kuruma yasal süresi içinde internet kanalıyla gönderilmediği taktirde, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde belirtilen hükümler uyarınca  idari para cezalarının uygulanacağı bilinmelidir. 25.08.2009Bu yazı 8,200 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 27 Ağustos 2021 5 Puanlık Sigorta Primi İndirimlrinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Düzenlemeler
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,650 µs