En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
7 Mart 2012

İDARİ PARA CEZALARINDA ÖNEMLİ İNDİRİMLER GELDİİDARİ PARA CEZALARINDA ÖNEMLİ İNDİRİMLER GELDİ

I- GİRİŞ:

6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 102. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, bu maddenin  birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve  işten ayrılma bildirgesine münhasır olmak üzere ve bazı istisnalar dışında, daha önce uygulanmakta olan idari para cezaları, aşağıda açıklanacak durumlarda dörtte bir oranında uygulanacaktır.

II- İNDİRİM KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARI :

6270 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin ikinci fıkrası; “mahkeme kararına, kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.”  şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişikliğe istinaden söz konusu fıkra kapsamına, işverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra 30 gün içinde kendiliğinden verilen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin yanı sıra;

-  Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın,

- Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

-  Kamu idareleri ile bankalarca, sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

- Ticaret sicil memurluklarınca, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin, yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller de dahil edilmiştir.

III- İ.P.C. CEZALARI HANGİ HALLERDE İNDİRİMLİ UYGULANACAKTIR:

5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılabilmesi için cezaya konu olan bilgi ve belgelerin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Kuruma verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının en geç tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Kapsama giren idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmeden ve yargı yoluna başvurulmadan ödenecek olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “idarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.” hükmü de dikkate alınarak, tebliğ edilen ceza tutarının yalnızca 1/4’ünün 3/4’ü tahsil edilecektir.

Buna bir örnek vermek gerekirse;

Örnek 1- 10/2/2012 tarihinde işe girmiş olan bir sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin 23/2/2012 tarihinde işveren tarafından kendiliğinden verilmiş olduğu varsayıldığında, söz konusu belgenin yasal süresi geçirildikten sonra ve 30 günlük süre içinde verilmiş olması nedeniyle, her ne kadar aylık asgari ücret 886,50 Tl olsa da (5083 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde (1.00 Tl) altında kalan tutarların dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden,)bu fiil için bir asgari ücret olan  886,00 tutarındaki idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi  halinde,

886,00 * 1 / 4 = 221,50

221,50 * 3 / 4 = 166,13 Tl’si tahsil edilecektir.

Ancak, örnekteki işveren tarafından tebliğ edilen idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre geçirildikten sonra ödeneceği varsayıldığında, idari para cezasından herhangi bir indirim yapılmayarak, 886,00 Tl tutarındaki ceza tutarının tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 102. maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren fiillere ilişkin bildirge veya belgelerin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz günlük süre geçirildikten sonra verilmiş olması halinde ise, belge veya bildirgenin kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının Kuruma itiraz edilmeden ve yargı yoluna başvurulmadan 15 günlük süre içinde ödenecek olması kaydıyla, 102. maddenin ikinci fıkrasına istinaden herhangi bir indirim yapılmayarak, yalnızca 102. maddenin beşinci fıkrasında yer alan 1/4 oranındaki indirimden yararlanılabilecektir.

İşe giriş bildirgesi ile ilgili idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin olan  yukarıdaki örnek 1 deki işlem ve hesaplama şekli, işten ayrılış bildirgesi ve işyeri bildirgesi ile ilgili idari para cezaları  için de aynı  olacaktır.

IV- SONUÇ:

 

İşverenlerin, İşyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve işçinin işten ayrılış bildirgesi ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde öngörülen idari para  cezaların dörtte bir oranındaki indirimden yararlanabilmesi için, bildirge ve belgelerin   yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Kuruma verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının en geç tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Cezaların genelliği ve lehteki uygulamaların geçmişe yürüyeceği ilkesi göz önüne alındığında tahakkuk etmiş, ancak henüz tebliğ edilmemiş, tebliğ edilmiş ve henüz 15 günlük süresi dolmamış, tebligat iade edilmiş ve tebliğ işlemi henüz yapılamamış tüm bu nitelikteki idari para cezalarında bu indirim geçmişe dönük de uygulanabilecektir.

                                                                                                              Ahmet Ağar

                                                                                                    Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.comBu yazı 2,881 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,230 µs