En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
23 Eylül 2012

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükler Ve Büyük Cezalar GeliyorİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE  ÇOK CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER  VE BÜYÜK CEZALAR GELİYOR.


I- GİRİŞ:


Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri ise altı ay, bir yıl ve iki yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Çalışma hayatımıza ve iş mevzuatına ilk defa giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile "İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut olan güvenlik şartlarının iyileştirilmesi" amaçlanmış ve Kanun, buna münhasır olarak çıkarılmıştır. Bu bakımdan, çalışma hayatında çok önemli değişiklikler yapacak olan bu Kanunla, çalışma ve iş hayatına  yeni bazı önemli kavramlar girmiş, işverenlere yeni bazı çok ciddi  Yükümlülükler getirilmiştir.


Bunların amacı, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Davutpaşa'da ve Tuzla'da, Ankara Ostim' de ve başka muhtelif işyerlerinde ve maden ocaklarında meydana gelen ve çok sayıda can ve mal kaybına yol açan ve adeta bir "felaket haline gelmiş" olan  İş Kazaları ile Meslek Hastalıklarını  önlemek ve mümkün olan  en asgari düzeye indirmektir.

Bu yazımızın konusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye'de büyük bir felaket haline gelmiş olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak getirilen çok yönlü ciddi önlemler, işverenlere getirilen yeni yükümlülükler ve büyük çaplı cezaların neler olduğunu açıklamaya çalışmak olacaktır.


  II- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KİMLERİ KAPSIMAKTADIR:

 Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerin tamamı, bir kişiyi bile çalıştıran işverenleri kapsamaktadır. Buna göre;


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  istisna maddesinde sayılan;


-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerleri ve çalışanları hariç olmak üzere diğer işyerleri ve çalışanları,


-Genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetleri,


-Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,


-Ev hizmetleri,


-Yanında çalışan işçisi olmaksızın kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,


-Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri …


Hariç olmak üzere bir işçinin dahi çalıştığı kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini kapsamaktadır.

Görüldüğü gibi, çalışanlar yönünden de işverenler, işveren vekilleri ile çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlar, faaliyet konularına bakılmaksızın Kanunun uygulama alanına alınmıştır.


Öte yandan, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme veya hizmet alımı yükümlülüğünde daha önce aranan en az 50 işçi çalıştırma şartı kaldırılmış,  bu yükümlülük tüm işyerlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

 

Ancak, yalnızca 10 kişiden az çalışanın bulunduğu, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılacak masraflar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Bu noktada akla gelen en basit soru: Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 2-3 kişi çalıştıran  apartman, büro vb. gibi işyerleri ile 10 ve daha fazla işçi çalıştıran çok tehlikeli ve tehlikeli  işyerlerinde uygulama nasıl olacaktır?  Bu tür işyerlerinin,  bir iş güvenliği uzmanı ile bir işyeri hekimi çalıştırmaları ya da bu hizmetleri dışarıdan almaları mümkün müdür?


  III- İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ  ÜZÜCÜ OLAN BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER :

   


Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı her yıl binden fazla işçi ölmekte ve bunun sonucunda nice ocaklar sönmektedir.

İş kazaları sonucu, 2009 yılında 1.171 işçi, 2010 yılında 1.444 işçi ve 2011 yılında ise 1.563 işçi hayatını kaybetmiştir. Bunlar toplumumuzu derinden üzmüş ve  iş kazalarının önlenmesi için böyle bir kanunun çıkarılması zarureti doğmuştur.

Görüldüğü gibi, 2011 yılında ölen 1.563 işçi sayısı, iş gününe bölündüğünde ortalama günde 5 işçi hayatını kaybetmiştir.

.  İş kazaları ile ilgili olarak SGK tarafından tutulan istatistiki bilgilere göre, ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta ve ortalama her 5-6 saatte bir işçi hayatını kaybetmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından, bundan bir süre önce yapılan açıklamada; Türkiye'de her gün ortalama 172 iş kazasının olduğu ve bu kazalarda 4 kişinin öldüğü, son on yılda 10.804 işçinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtilmiştir.


 İş kazaları istatistiklerinde Avrupa da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı Türkiye almaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar iş kazalarının % 50' sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğunu, % 48' inin sistemli bir çalışmayla önlenebileceğini; kazaların sadece % 2' sinin önlenemeyeceğini göstermektedir. Bu da, iş kazalarının kaçınılmaz bir kader olmadığını; özen, sorumluluk ve teknik şartlara uygun hareket edildiğinde kazaların  % 98' inin kolaylıkla önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

 IV- İSG KANUNUNU İLE İŞVERENE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER:


      İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverene toplam 12 ana başlık ve 50 maddeden oluşan çok ciddi ve oldukça önemli yükümlülükler getirilmiştir.  Bunlardan bazıları şunlardır:

       1- İşverenin Genel  Yükümlülükleri:


Kanuna göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Buna göre, İşverenlerin sorumluluklarını özetle şöyle sıralamak mümkündür:


a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak.


 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak.


c) Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak.


d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak.


 e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak.


 İşverenin sorumlulukları arasında bulunmaktadır.


             2- İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Yükümlülükleri:


İşyerinde mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden çalışanların etkilenmemesi ve korunması amacıyla,   iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması için işverenin sorumlu olduğu bir kısım yükümlülükleri ise şunlardır:


a) Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.


b) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla gerekli araç, gereç, mekân ve zaman gibi bütün ihtiyaçlarını karşılar.


 c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

d) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.


e) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini ayrı ayrı bilgilendirir.


Bu sorumlulukları yerine getirmeyen işverenler İdari Para Cezalarına muhatap olacaklardır.


  V- YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENLERE  


  VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI:


 a) İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene, görevlendirilmeyen her bir kişi için ve görevlendirmediği her ay için 5.000 TL.,


 b) Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene her ay için 2.500 TL.,


 c) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili araç, gereç temin etmeyen, işbirliği ve koordinasyon sağlamayan ve gerekli bilgilendirmeyi yapmayan işverenlere, yerine getirmediği her bir  yükümlülük için  ayrı ayrı 1.500 TL. İdari Para Cezası uygulanabilecektir.


  Bunların dışında ayrıca;

- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamının ve çalışanların bu ortamda maruz kalacağı risklerin tespiti için gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak,


- İşyerinde belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumlarını tespit etmek,


- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal maddelerin seçimini yapmak,


- İşyerinin tertipli, yani çalışmaları engellemeyecek ve tehlike oluşturmayacak şekilde düzenli olmasını sağlamak,


 - Genç, yaşlı, engelli, gebe veya çocuk emziren kadın çalışanların durumlarını ayrı ayrı tespit ederek, durumlarına uygun gerekli önlemleri almak.


 - İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemek,


Zorundadır.


 İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir yükümlülük için ayrı ayrı  2.000 TL. İdari Para Cezası  uygulanabilecektir.

   VI- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME :


    İyi niyetlerle hazırlanan bu Kanuna bakıldığında, kağıt üzerinde her şey gayet güzel ve yazılanlar kulağa hoş gelmektedir.

                      


Ancak; parçalar birleştirilip bir bütüne dönüştürüldüğünde, uygulanması  çok zor olan bazı hükümlerin ve yanlışlıkların olduğu görülmektedir.  Şöyle ki;


1- Bu Kanunla,  küçük ve büyük ayrımı yapmadan bütün işyerlerini kapsayacak şekilde işverenlere bir dizi yeni yükümlülükler ve çok ağır cezalar getirilmiştir. 


2- Bir kişinin dahi çalıştığı apartman ve bakkal işyerleri ile  avukat ve mali müşavir büroları ve benzeri işyerleri de dahil olmak üzere tüm işyerleri için bir iş güvenliği  uzmanı ile bir işyeri hekimi çalıştırmak, zorunluluğu getirilmiştir. Bu şu demektir: Bir işçinin çalıştığı bir işyerine, bu işçinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için iki kişinin daha istihdam edilmesi gerektiği demektir. 3-5 kişinin çalıştığı küçük çaplı işyerleri işverenlerince bu sorumlulukların yerine getirilmesi maddeten mümkün değildir.

3- Kanunla getirilen İdari Para Cezaları da adil değildir. Örnek olarak, 500 kişinin çalıştığı bir işyerinde, bir işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi durumunda her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için, 5.000 TL İdari Para Cezası uygulanırken, 1 veya 2 kişinin çalıştığı işyerlerine de aynı ceza miktarları uygulanacaktır. Bu cezaların adil olmamasının yanında, 1000. TL ile 800.000 TLarasında değişen idari para cezaların uygulanabilirliği de oldukça zor ve  hatta imkansız olacaktır.


Tek dileğimiz, Kanunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılması öngörülen, bir dizi yönetmeliklerin çıkarılması sırasında, bu tür aksaklıkların giderilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması ve hiç kimsenin istemediği iş kazalarının olmaması için her kesin  bilinçli ve dikkatli hareket etmesidir.        

                                                     


Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri


 


 


 Bu yazı 4,939 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  12,521 µs