En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
20 Ekim 2013

EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERİLMEYECEK10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRILAN  İŞYERLERİNDE

 EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERİLMEYECEK

 

                                                                                               Ahmet AĞAR

                                                                                                Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

            I- GİRİŞ:                                                              

Bilindiği üzere, 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile Yönetmeliğin 102. maddesinde  önemli bazı değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerden birisi, daha önce sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Formu’nun verilmesi  ile ilgili muafiyet sayısı olan 30 sigortalı sayısı, 10 sigortalı sayısına indirilmiş olması,  diğer önemli bir değişiklik ise,  SSİY’nin 102. maddenin 12. fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07 –Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerektiği ile ilgili zorunluluğun getirilmiş olmasıdır.

10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için, 21.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna  Eksik Gün Bildirim Formu verilmeyeceği, 1-ila 9 sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için ise söz konusu eksik gün bildirim formu verilmesi ile ilgili uygulamanın aynen devam ettiği, bu yazımızın konusu olacaktır.

            II- EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERMEYECEK OLAN İŞYERLERİ:                                                              

             İşyerlerinde, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesinin şart olduğu, ancak Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şartın aranmayacağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin hükmü gereğidir.

            Sosyal Sigortalar İşletmeleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinde yapılan bu son değişikliğe göre;

- Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin,

- Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin,

- Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,
            - Sendikaların,
            - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri

- Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,
            - 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde,        

21.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bu tarihten sonra verilecek   aylık prim ve hizmet belgelerinden  başlanmak üzer,

eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olacaktır.    

 

Bu işyerleri için ayrıca Eksik Gün Bildirim Formu ile eki belgelerin, SGK’ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            İşyerinde çalışan sigortalı sayısının tespiti şöyle yapılacaktır:

            -  Ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalılarla birlikte;

-  Taşeronlar (Alt işverenler) tarafından çalıştırılan sigortalılar,

-  Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar,

-  Ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar,

            hesaba dahil edilecektir. Bu hesaba göre ay içinde 10 ve üzerinde sigortalı varsa, eksik gün bildirim formu ile eki belgeler, SGK’ya verilmeyecektir.

 

            III- EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERMEK ZORUNDA OLANLAR:                                                              

5510 sayılı Kanunun 86. maddesine ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre , 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri durumunda Yönetmeliğin ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, (takip eden ayın 23’ü)  eskiden olduğu gibi işyerinin bağlı bulunduğu SGK’nın ilgili müdürlüğüne vermek zorundadır.

Yönetmelikte yapılan yeni değişikliğe göre, sigortalının ay içindeki eksik gün bildiriminin nedeni istirahat ise ve istirahata ilişkin rapor da elektronik ortamda anlaşmalı sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK’ya gönderilmişse, eksik gün bildirimi bu şekilde olan istirahat raporlarını Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ayrıca SGK’ya göndermelerine gerek olmayacaktır.  Ancak, eksik gün bildirim nedeni puantaj kaydı ise, puantaj kayıtlarının geçerli olabilmesi için sigortalının mutlaka  imzasının bulunması gerekmektedir.

            IV- PUANTAJ KAYITLARINDA SİGORTALININ İMZASININ BULUNMASI    

                   GEREKLİ VE ZORUNDA OLANLAR:                                                              

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan önemli bir değişiklik ise,  2013 Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlanmak üzere, 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde “07- Puantaj Kayıtları” olarak kodlamaları halinde, Yönetmeliğin 10 nulu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve ekinde verilecek, puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının  bulunması gerekmektedir.

Eksik gün  bildirim nedeni olarak puantaj kayıtları kodlanmış ve gösterilmiş ise ve puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı SGK tarafından geçerli sayılmayacaktır

            Eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kayıtlarında sadece imzası bulunan sigortalılar için verilen eksik gün bildirimi kabul edilerek geçerli sayılacak, ancak, imzası bulunmayan sigortalılar için verilen puantaj kaydı  geçerli sayılmayacaktır

            Kurumca geçerli sayılmayacak olan eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde düzenlenerek verilmesi yazı ile istenecek, belgelerin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri SGK tarafından re’sen düzenlenerek, tahakkuk edecek olan prim ve G.Z.  ile birlikte ayrıca, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı her sigortalı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası tahakkuk ettirilecektir.

V- SONUÇ:    

21.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara  ilişkin özel sektör işyerleri, sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek:10) ve eki belgeleri SGK’ya vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, 1-ila 9 sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için ise söz konusu eksik gün bildirim formu verilmesi ile ilgili uygulama aynen devam etmekte olup,  bu nitelikteki  işyerlerince, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07 –Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekli ve zorunlu olduğunu, imzasız puantaj kayıtlarının geçerli addedilmeyeceğini ve cezai sorumluluk getireceğini özellikle ve önemine binaen belirtmek istiyorum.Bu yazı 7,857 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 27 Ağustos 2021 5 Puanlık Sigorta Primi İndirimlrinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Düzenlemeler
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,148 µs