En Sıcak Konular

Metin Başer
www.resulkurt.com E. Vergi Müfettişi
Metin Başer
29 Mart 2014

Aile Hekimliğinin Vergilendirilmesinde Son Durum 

Aile Hekimliğinin Vergilendirilmesinde Son Durum

Metin BAŞER

E.Vergi Müfettişi

 

I-GENEL BİLGİ:

 

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 275 Seri No’lu Gelir

Vergisi Genel Tebliği ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri

dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından

yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir

Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

II- 275 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN İPTAL DAVASI VE SONUCU :

 

275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir

Maliye Bakanlığının İtirazı üzerine; Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun  08/07/2011 tarih ve YD İtiraz No:2011/13 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kaldırılmıştır.

Daha sonra  Danıştay Dördüncü Dairesince verilen 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/7413, Karar No: 2013/6810 sayılı, 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/8272,  Karar No: 2013/6812 sayılı ve 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/6406,  Karar No: 2013/6811 sayılı kararları ile davanın esas yönünden reddine hükmedilmiştir.

Danıştay Dördüncü Dairesince verilen ve yukarıda tarih ve sayısına yer verilen kararlar uyarınca aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında 26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin uygulamasına devam edilecektir.

III-GELİR VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMASI :

Söz konusu Tebliğ’de 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un ilgili

hükümleri ile GVK’nun 94 ncü maddesi hükmüne yer verilmiş ve GVK’nun 94 ncü

maddesinin son fıkrasında “Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları

verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmünün yer aldığı ifade edilerek aşağıdaki

düzenlemelere yer verilmiştir.

 

1)- Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye  istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur.

 

2)- Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük

 yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.

 

3-  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden   vergi tevkifatı  yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir.

 

4- Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda ücretli olarak

çalıştırıldığından ve ayrıca aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapılacak giderlerin karşılanması ve aile sağlığı merkezinin yönetimine ilişkin yükümlülük de anılan Bakanlıkça aile hekimlerine verildiğinden, Aile Hekimlerinin Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti tesisine gerek bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, aile hekimlerinin ücretli olarak Sağlık Bakanlığına bağlı ve emir ve talimatları doğrultusunda çalıştığından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 172, 173. maddelerinde belirtilen “DEFTER  TUTMA  MECBURİYETİ DE” bulunmamaktadır.

 

5- Aile hekimlerinin bu Tebliğ uyarınca yapacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

 

6- Muhtasar Beyanname için Aile hekimleri aylık veya üç aylık mükellefiyet kaydı yaptıracaklardır. Elektronik beyanname gönderme işlemleri için aile hekimlerinin Muhasebe meslek mensuplarımız ile beyanname gönderme sözleşmesi yapmaları gerekir.(Aracılık Sözleşmesi )  Bu zorunluluğa uymayan Aile hekimlerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

IV -KATMA DEĞER  VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMASI :

117 Nolu KDV  Genel Tebliği’ne göre Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Satın almış oldukları hizmetler için kısmi KDV Tevkifatı YAPMAYACAKLARDIR.

 Bu yazı 13,893 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Ağustos 2020 Bazı Hizmet Sektörlerin De Katma Değer Vergisi Oranları İndirildi
  • 1 Haziran 2020 Binek Otomobillerin Alışında Ödenen Vergilerin Durumu, Amortisman Uygulaması Ve Muhasebe Kaydı
  • 16 Mart 2017 İCRA DAİRESİNE YATIRILAN AVUKATLIK VEKALET ÜCRETLERİNDE VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENİ
  • 17 Şubat 2017 SAĞLIK ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ HİZMETİN KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ KDV TEVKİFATI KALDIRILDI
  • 24 Mart 2016 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MUHASEBE KAYDI
  • 27 Ağustos 2015 Sağlık Sektöründe KDV Tevkifatı
  • 2 Temmuz 2015 Değer Artış Kazancı Hesaplanması Ve Uygulaması
  • 29 Mart 2014 Aile Hekimliğinin Vergilendirilmesinde Son Durum
  • 25 Şubat 2014 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Konut İstinası Uygulaması
  • 25 Aralık 2013 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA, BORDRO VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK
  • 7 Aralık 2013 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
  • 23 Ocak 2012 EMLAK ÜZERİNDEKİ VERGİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • 29 Aralık 2011 Genel sağlık sigortasında gelir testi
  • 4 Temmuz 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 16 Haziran 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 9 Kasım 2009 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulaması
  • 9 Ekim 2009 Şirket Ortağının Sahip Olduğu İşyeri İçin Kira Ödemesi Yoksa Ne Olacak?
  • 18 Ağustos 2009 Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanımı
  • 28 Temmuz 2009 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Doktorların Vergilendirilmesi, Pos Cihazı Bulundurma Ve Kullanma Zorunluluğu
  • 24 Nisan 2009 Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,273 µs