En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
6 Mayıs 2015

TORBA KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER VE GETİRİLEN YENİLİKLERTORBA KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER VE GETİRİLEN YENİLİKLER

                                                                                        

                                                                                                          Ahmet AĞAR

                                                                                               Sosyal Güvenlik Müşaviri

            I- GİRİŞ:

         

            Bilindiği gibi, Torba Kanun olarak adlandırılan  6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 23 Nisan 2015 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        

            6652 sayılı Kanunla, başta 5510, 4857, 6331, 4447, 5434 sayılı Kanunlar olmak üzere bir çok kanunda önemli değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Bu makalenin konusu, Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi, işverenin, yanında çalıştırdığı işçilerden daha az prim ödeyebileceği, şirket yönetim organlarında görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanunu temsilcilerin SGK borcundan sorumlu olmayacakları ve işçilere, eşinin doğum yapması halinde getirilen doğum izni ile ilgili getiren önemli düzenlemelerin açıklanması olacaktır. Buna göre;

 

         II- YAPILAN DÜZENLEMELER VE GETİRİLEN YENİLİKLER:

 

           1- Kendi Adına Bağımsız Çalışanların Birikmiş Bağ-Kur Borçlarının Silinmesi:

 

          5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 63. maddeye göre, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, Nisan 2015 sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar, Temmuz 2015 ayın sonuna kadar prim borçlarını öderler veya müracaat ederek yapılandırırlarsa bu süreler emekliliklerine eklenecektir. Eğer bu tarihe kadar borçlarını ödemez veya yapılandırmazlarsa, ödenmemiş prim borçlarının tamamı silinecek ve primi ödenmiş sürenin sonu itibarıyla Bağ-Kur sigortalılığı durdurulacaktır. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir. Temmuz ayın sonunu beklemek istemeyenler, SGK’nin 2015/13 sayılı Genelge eki  (EK-1) ‘Sigortalılık Durdurma Talep Formu’ ile dosyasının bulunduğu SGK müdürlüğüne müracaat ederek sigortalılıklarını durdurup borçlarını  sildirebilirler.

 

         Ayrıca, daha önce Bağ-Kur borcunu 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırmış veya taksite bağlamış  olanlar da, istemeleri halinde,  2015/13 sayılı Genelge eki /EK-1) ‘Sigortalılık Durdurma Talep Formu’ ile müracaat ederek yapılandırmasını iptal ettirip, kalan borçlarını sildirerek sigortalılıklarını durdurabilirler.

 

           Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından 2015/13 sayılı Genelge eki (EK-2) ‘İhya Talep Formu’ ile talep edilmesi hâlinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki asgari ücret ile azami ücret arasında belirlenecek prime esas kazanç’ın % 34,5’i üzerinden hesaplanacak prim borcunun ödenmesi durumunda ihya edilebilecektir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

 

          Sigortalılığı durdurulanlardan, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak (Bağ-Kur’lu) 4/b  kapsamında aktif  ticari faaliyetine devam edenlerin sigortalılıkları, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. 

         12 ay ve üzeri borcu olduğu için sağlıktan yararlanamayan Bağ-Kur’lu ve onun üzerinden sağlık yardımı alanlar, geçmiş hizmetleri silinmekle birlikte borçları da silineceği için sağlıktan yararlanmaya başlayacaktır.

 

Bu uygulama ile bazı Bağ-Kur’luların  istemeleri halinde 4/a (SSK)  statüsüne göre emekli olabilmesi de mümkün hale gelmiştir. Emekliliğine 3,5 yıl kalan birisi, bu süreyi  4/a’lı (SSK) olarak çalışmaya başlarsa, SSK’lı olarak emekli olabilecektir.

 

2- İşveren Kendi Primini, İşçisinin Ücretinden Bağımsız  Tespit Edebilecektir.

 

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 80-2/b  bendine göre, sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinden az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, SGK tarafından re’sen en yüksek ücret alan işçisinin ücret düzeyine çıkartılarak aradaki farka ait primi,  gecikme cezası ve zammı ile birlikte tahsil edilmekteydi.

 

6645 sayılı Kanunun 46. maddesi ile 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 80-2/b bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, sigortalı çalıştıran işveren, aylık prime esas kazancı, yani ödeyeceği Bağ-Kur primini,  asgari ücret ile azami ücret (asgari ücretin 6,5 katı) arasında olmak kaydıyla istediği miktarda belirleye bilecek ve buna göre prim ödeyecektir.

 

3- Şirkette Sermaye Sahibi Olmayan Kanuni Temsilcileri, Yöneticileri

    ve Mali Müşavirleri Şirketin Borçlarından Sorumlu Olmayacaktır.

 

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesine göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın ödenmez ise, şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri, mali müşavirleri SGK’ya karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktaydı.

 

Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 63. maddeye göre, şirket yönetim organlarında görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler ve üst düzey yönetici veya yetkilileri hakkında Kurum (SGK) alacaklarından dolayı Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın ilgili mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumlulukları sona erecektir. Buna göre, şirkette sadece kanuni temsilci, üst düzey profesyonel yönetici gibi görevlerde bulunup, sermaye sahibi olmayan ve yönetim organlarında görev almayan kişilerden “şirkete ait borçlar” talep  ve tahsil edilemeyecektir.

 

Varsa yapılan takipler sonlandırılacak ve bu kişiler hakkında uygulanan hacizler kaldırılacaktır. Haklarında icra takibi başlatılmış olanlardan, bu işlemlere karşı dava açmış olanların bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için bu davalarından feragat etmeleri gerekmektedir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgililerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilmiş olan tutarlar varsa iade edilmeyecektir.

 

4- İşçilere, Eşinin Doğum Yapması Halinde 5 Gün Ücretli İzin Hakkı Geldi.

 

Torba Kanunun 35. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Ek 2. maddeye göre, işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilmesi hakkı getirilmiştir.

 

            Ayrıca, işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilecektir.

 

5- Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı % 10’a İndirildi.

 

Bilindiği gibi, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almakta iken  5510 sayılı Kanun’un 4/b kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan veya Anonim Şirket,  (Yönetim Kurulu üyeleri ve 01.10.2008 önce sigortalı olan  Kurucu ortakları) Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket ortakları olanlardan, aldıkları emekli aylıklarından % 15’ı oranında  Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir.

 

      Torba Kanunla, Emekli olup kendi adına çalışanların emekli aylıklarından kesilmekte olan % 15 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek Primi, 23.04.2015 tarihinden itibaren % 10’a indirilmiştir.

 

      III- SONUÇ:

 

Yapılmış olan bu düzenlemeler olumlu ve gerekli olan düzenlemelerdir. Ancak, çalışan emeklilerden  Sosyal Güvenlik Destek Primi adı altında kesilen bu primin, iş kazası ve meslek hastalığı hali hariç, hiçbir maddi yararı bulunmamakta ve geleceğe ait çalışan emekliye bir faydası bulunmamaktadır. Bu bakımdan, emekli iken çalıştığı için aylıklarından kesilen  Sosyal Güvenlik Destek Primi,  bir nevi “Emekliyi Cezalandırma Primi” niteliğindedir. Bu bakımdan,  tamamının kaldırılması veya sadece iş kazası primi olan % 2 olarak kesilmesi gerektiğini ve bunun hakkaniyete uygun olacağını, emekli olduğu halde istihdam yaratarak işçi çalıştıran, vergi veren, prim ödeyen işverenlerin, cüzi miktarda da olsa vergisinde  indirim yapılmak suretiyle taltif ve taktir edilmesi gerekirken, emekli aylıklarından hiçbir karşılığı olamayan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmesinin hiçbir haklı yönü ve açıklaması olamaz.

 Bu yazı 4,432 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,639 µs