En Sıcak Konular

Metin Başer
www.resulkurt.com E. Vergi Müfettişi
Metin Başer
0 0 0000

Kiralar 1 Kasım 2008 ‘den İtibaren Bankalara YatırılacakKİRALAR  1/ KASIM /2008 ‘DEN İTİBAREN

BANKALARA YATIRILACAK

Metin Başer

SMMM

Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama)  zorunlu hale getirilmiştir.

Kiracıların, mal sahiplerine 01/Kasım/2008 tarihinden itibaren yapacakları kira ödemeleri için kiralanan mülkün konumu itibariyle aşağıda detaylı açıklanmıştır.

A)  KONUT KİRA ÖDEMELERİ :

1 Kasım 2008 Tarihinden itibaren İkametgah (Konut) olarak kullanılan Gayrimenkuller için Kiracıların aylık 500 YTL’nın ve üzerindeki kira ödemelerini Banka veya Postaneye yatırılacaktır. Bu zorunluluğa uymayanları kira bedeli üzerinden ayrı ayrı % 5 oranında Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek özel usulsüzlük cezasının alt limit uygulaması yapılacaktır.

ÖRNEK:

Mal sahibi Hasan Bey, 2008 yılında sahibi olduğu Apartman dairesini (Konut ) Ali  Bey’e kiraya vermiştir. Aylık kira bedeli 750 YTL dir.

Tebliğe göre, kiracı Ali Bey, 1/ KASIM /2008 tarihinden itibaren kira bedelini mal sahibi Hasan Bey’in Banka hesabına veya PTT aracılığı ile adresine göndermek zorundadır.

Kiracı Ali  Bey Kirayı banka veya PTT ile göndermeyip mal sahibine nakit elden öder ise her iki tarafta  aşağıdaki cezaları ödeyeceklerdir.

Kira bedeli : 750.- YTL

Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası  (Kira bedeli 750.- YTL x % 5) = 37,50 YTL

Yapılan hesaplamaya göre Hem Mal sahibini hem de kiracıya 37,50 YTL Özel Usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir.Ancak 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer Madde 355’e göre kesilecek ceza her biri için  320 YTL olacaktır.

Çünkü ceza maddesinde asgari ceza miktarı belirlenmiştir. Bu durumda Mal sahibi Hasan Bey ve kiracı Ali Bey’e ayrı ayır 320 YTL ceza kesilecektir. Cezalar her yılın başından itibaren Yeniden değerleme oranınca artırımlıktadır.

ÖRNEK:

Mal sahibi Fatma Hanım, 2008 yılında sahibi olduğu 4 Adet Apartman dairesini   (Konut ) 4 Ayrı kiracıya kiralamıştır. Kira tutarları aşağıdaki gibidir.

1.                  Kiracı Aylık kira bedeli: 450.- YTL

2.                  Kiracı Aylık kira bedeli: 650.- YTL

3.                  Kiracı Aylık kira bedeli: 800.- YTL

4.                  Kiracı Aylık kira bedeli: 1.000.-YTL

Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu tebliğe göre 1/ KASIM/ 2008 tarihinden itibaren 500.-YTL ve üzerinde ödenecek olan kira bedelleri Banka veya PTT vasıtası ile ödenecektir.

Bu durumda ; 1. kiracı, kira bedelini Banka veya PTT  vasıtası ile ödemek zorunda değildir. Kira bedelini elden nakit yapabilir. Kirası 500.- YTL’nin altın 450.-YTL olduğu için.

2. 3. ve 4. Kiracılar kira bedellerini 1/ Kasım /2008 tarihinden itibaren her ay mal sahibi Fatma Hanımın Banka hesabına veya PTT vasıtası ile adresine göndermek zorundadırlar. Çünkü her kiracının ödeyeceği kira bedeli aylık 500.- YTL’nin üzerindedir.

Kiracılar , Kira tutarlarını elden nakit öderler  ise kiracılara ve mal sahibine ayarı ayırı her kira tutarının % 5’i tutarında 2008 yılı için 320.- YTL dan az olmamak üzere Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 2008 yılı için uygulanan 320.- YTL  özel usulsüzlük cezası

1/OCAK /2009 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranınca artırılacaktır.

B)  İŞYERİ  KİRA ÖDEMELERİ :

İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri. Dükkan, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç YTL olursa olsun (500.- YTL’nin altında olsa da)  kiracılar ödemelerini Banka veya PTT vasıtası ile mal sahiplerine göndermek zorundadır.

268 sayıl Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; İşyeri kira ödemelerinde alt limit belirlenmemiştir. 1/ KASIM/ 2008 Tarihinden itibaren 100.- YTL kira ödense de elden ve nakit yapılamayacaktır. Ödemeler Banka veya PTT vasıtası ile yapılacaktır.

ÖRNEK:

Mal sahibi Çetin Bey, 2008 yılında sahibi olduğu işyerini Denetim Limited Şirketi’ne. Kiraya vermiştir.  Aylık kira bedeli 450.- YTL dir.

Tebliğe göre, kiracı Denetim  Limited Şirketi, 1/ KASIM /2008 tarihinden itibaren kira bedelini mal sahibi Çetin Bey’in Banka hesabına veya PTT aracılığı ile adresine göndermek zorundadır.

Kiracı Denetim Limited Şirketi Kirayı Banka veya PTT ile göndermeyip mal sahibine nakit elden öder ise her iki tarafta aşağıdaki cezaları ödeyeceklerdir.

Kira bedeli: 450.- YTL

Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası : (Kira bedeli 450.- YTL x % 5) = 22,50 YTL

Yapılan hesaplamaya göre Hem Mal sahibini hem de kiracıya 22,50 YTL Özel Usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir.

Ancak 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer Madde 355’e göre kesilecek ceza Mal sahibi Çetin Bey’e  için 320.- YTL, Kiracı Denetim  Limited Şirketi’ne 1.490.-YTL  olacaktır.

Çünkü ceza maddesinde asgari ceza miktarı belirlenmiştir. 2008 Yılı Ceza Tablosunu yazımız içinde bulabilirsiniz.  Cezalar her yılın başından itibaren Yeniden değerleme oranınca artırımlıktadır.

ÖRNEK:

Mal sahibi  Çağdaş A.Ş , 2008 yılında sahibi olduğu ;

1. İşyerini ,   İkinci Sınıf tacir olan Ali  Bakkala Aylık 2.000.- YTL,

2. İşyerini,  MİZAN  Limited Şirketi’ne Aylık 3.500.- YTL,

3. İşyerini, Et Entegre  A.Ş’ne  Aylık 10.000.-YTL’na   Kiraya vermiştir. 

Tebliğe göre,  tüm kiracılar  1/ KASIM / 2008 tarihinden itibaren kira bedellerini  mal sahibi Çağdaş A.Ş’in Banka hesabına veya PTT aracılığı ile adresine göndermek zorundadır.

Yukarıdaki kiracılardan 1. Kiracı (Ali Bakkal) ve 3. Kiracı (Et Entegre  A:Ş)  1 / Kasım /2008 den itibaren kira ödemesini Banka veya PTT’ye yapmayıp Mal sahibine elden nakit ödemişlerdir. Tebliğ hükümlerine aykırı işlem yapanlara aşağıdaki  Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.

1.Kiracı  (Ali  Bakkal)  İçin;  (Kira Bedeli 2.000.- YTL x %5 ) = 100 .-YTL Ancak Asgari Ceza miktarı olan  680 .-YTL  Özel Usulsüzlük Cezası kesilecektir.

Mal sahibi Çağdaş  A.Ş için (1. Kiracısından dolayı ) (Kira Bedeli 2.000.- YTL x %5 ) = 100.- YTL Ancak Asgari Ceza miktarı olan 1.490 .-YTL  Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.

3.Kiracı  (Et Entegre  A.Ş) İçin;  (Kira Bedeli 5.000.- YTL x %5 ) = 250.- YTL. Ancak Asgari Ceza miktarı olan  1.490 .- YTL  Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.

Mal sahibi Çağdaş A.Ş için (3.Kiracısından dolayı ) (Kira Bedeli 5.000.- YTL x %5 ) = 250 .- YTL.  Ancak Asgari Ceza miktarı olan 1.490.- YTL  Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir

C) DİĞER DÜZENLEMELER:

 1)-Her bir konut için aylık tutarı 500.- YTL' nin altındaki konut kira geliri ile Mahkeme ve İcra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmuyor. Söz konusu ödeme ve tahsilatlar, yukarıda belirtilen kurumlar (Mahkeme,İcra) tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilecektir.

Buna göre, söz konusu kurumlar aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Ayrıca Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda değerlendirilecektir.


2)-Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere özel usulsüzlük cezası kesileceği yukarıdaki bölümde belirtmiştik. Söz konusu cezalar aşağıdaki gibidir.

Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 01/KASIM/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza,

2008 yılı için;

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 YTL'den,

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 YTL'den,

- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 YTL'den  az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.

2009 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

 Bu yazı 19,971 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Ağustos 2020 Bazı Hizmet Sektörlerin De Katma Değer Vergisi Oranları İndirildi
  • 1 Haziran 2020 Binek Otomobillerin Alışında Ödenen Vergilerin Durumu, Amortisman Uygulaması Ve Muhasebe Kaydı
  • 16 Mart 2017 İCRA DAİRESİNE YATIRILAN AVUKATLIK VEKALET ÜCRETLERİNDE VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENİ
  • 17 Şubat 2017 SAĞLIK ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ HİZMETİN KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ KDV TEVKİFATI KALDIRILDI
  • 24 Mart 2016 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MUHASEBE KAYDI
  • 27 Ağustos 2015 Sağlık Sektöründe KDV Tevkifatı
  • 2 Temmuz 2015 Değer Artış Kazancı Hesaplanması Ve Uygulaması
  • 29 Mart 2014 Aile Hekimliğinin Vergilendirilmesinde Son Durum
  • 25 Şubat 2014 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Konut İstinası Uygulaması
  • 25 Aralık 2013 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA, BORDRO VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK
  • 7 Aralık 2013 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
  • 23 Ocak 2012 EMLAK ÜZERİNDEKİ VERGİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • 29 Aralık 2011 Genel sağlık sigortasında gelir testi
  • 4 Temmuz 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 16 Haziran 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 9 Kasım 2009 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulaması
  • 9 Ekim 2009 Şirket Ortağının Sahip Olduğu İşyeri İçin Kira Ödemesi Yoksa Ne Olacak?
  • 18 Ağustos 2009 Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanımı
  • 28 Temmuz 2009 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Doktorların Vergilendirilmesi, Pos Cihazı Bulundurma Ve Kullanma Zorunluluğu
  • 24 Nisan 2009 Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  13,555 µs